เล่นบาคาร่าออนไลน์

ตามที่ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ถูกคณะกรรมการอิสระ ของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ออกบทลงโทษ บุคลากรและนักกีฬาของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดยอนุญาโตตุลาการศาลกีฬาโลก (CAS.) เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้มีคำสั่งรับอุทธรณ์คำร้องของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ตามเอกสารหมายเลข CAS 2020/A/6981

โดยทางอนุญาโตตุลาการศาลกีฬาโลกได้มีคำสั่งให้ในส่วนของบุคลากรของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนั้น ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติเป็นระยะเวลานานถึง 3 ปี และห้ามนักกีฬาของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ที่ได้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมถึงนักกีฬารุ่นทั่วไป เข้าร่วมลงแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในรายการระดับนานาชาติเป็นระยะเวลา 5 เดือน และเป็นระยะเวลา 11 เดือน ตามลำดับข้างต้น และต่อมาทางศาลกีฬาโลกก็ได้พิจารณาที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในส่วนของข้อแรกไปแล้วก็คือ ให้นักกีฬายกน้ำหนักของทางสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในระดับยุวชน สามารถที่จะกลับเข้าไปแข่งขันในระดับนานาชาติของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติได้ เพราะว่าบทลงโทษที่ทางอนุญาโตตุลาการศาลกีฬาโลกได้ห้ามให้เข้าร่วมแข่งขันนั้นได้หมดอายุไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และสำหรับนักกีฬายกน้ำหนักของทางสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในระดับที่นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น คือ รุ่นเยาวชนและรุ่นประชาชนทั่วไปนั้น ในขณะนี้นักกีฬาเหล่านั้นสามารถที่จะกลับเข้าไปลงสนามเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักได้ ภายหลังจากวันที่ 18 มิถุนายน 2564

ส่วนที่ 2 ส่วนของเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของทางสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่ตั้งเป้าไว้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไปเป็นผู้ตัดสิน หรือไปเป็นกรรมการร่วมตัดสินในระดับนานาชาติ ในขณะนี้สามารถที่จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ในทันที โดยทางอนุญาโตตุลาการศาลกีฬาโลกไม่มีเงื่อนไขหรือข้อแม้ใด และสุดท้ายคือในส่วนที่ 3 สำหรับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จะถูกอนุญาโตตุลาการศาลกีฬาโลกจำกัดสิทธิ์ในส่วนของการดำเนินการทางด้านงานกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2566 โดยที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันใด ๆ ไม่มีสิทธิ์ที่จะจัดงานประชุมคองเกรส ไม่มีสิทธิ์จัดงานประชุมกรรมการบริหาร ไม่มีสิทธิ์จัดงานประชุมกรรมาธิการและคณะกรรมการในชุดอื่นใดได้ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประชุมคองเกรส ซึ่งในที่นี้ก็ได้มีความหมายรวมไปถึงเรื่องการร่วมออกเสียงด้วย ไม่มีสิทธิ์ในการยื่นรายละเอียดหรือร่วมเสนอญัตติ และวาระต่าง ๆ ในการประชุมคองเกรส และไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมและไม่สามารถที่จะเข้ารับสิทธิประโยชน์จาก IWF Development Program ยกเว้นแต่ในเรื่องของการศึกษากับการเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อต้านเรื่องการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

ซึ่งในที่นี้ นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ทางสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยก็ได้รับสิทธิ์ในเรื่องต่าง ๆ กลับคืนมายังสมาคม ฯ เหมือนเช่นดังเดิมแล้ว ซึ่งการได้รับสิทธิ์คืนในครั้งนี้นั้น ก็เป็นการได้รับสิทธิ์ก่อนระยะเวลาที่ทางอนุญาโตตุลาการศาลกีฬาโลกได้กำหนดไว้ตั้งแต่ในตอนแรก และหลังจากที่ทางสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะกรรมการอิสระของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ เป็นอย่างดีมาตลอด และสิทธิ์ต่าง ๆ ที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้รับกลับคืนมาแล้วนั้น ได้มีทั้งเรื่องการที่ได้เป็นสมาชิกของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ที่ได้รับกลับคืนมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยสมบูรณ์ ในเรื่องการโหวตหรือการลงคะแนนออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ และการเข้าร่วมการเลือกตั้งของทางสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ เรื่องเงินสนับสนุนในการจัดอบรม เรื่องอุปกรณ์การฝึกซ้อม การแข่งขัน เรื่องการส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งของทางสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ และการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้ ทางอนุญาโตตุลาการศาลกีฬาโลกให้สิทธิ์ต่าง ๆ มีผลตั้งแต่เริ่มวันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป